logo banner

Monday, December 31, 2012

මෙන්න ACJU හෙළුව!


මීට පෙර කිහිප වතාවකම අප හලාල් බොරුව ගැන කළ හෙළිදරවු වලදී බොහෝ විවේචකයන් අපට කීවේ ACJU (සමස්ත ලංකා ජම්මියතුල් උලාමාව) යනු ඉතාම අහිංසක, කුරා කුහුඹුවකුට වත් වරදක් නොකරන ඉතාම මධ්‍යස්ථ ආගමික සංවිධානයක් බවයි. එය එසේමද නැද්ද යන්න පිළිබඳව අප විසින් හාර හාරා කරන ලද සොයා ගැනීමකට අනුව පහත ඊ-ලිපිය පල කරමු. අපේ පරිවර්තනය ගැන සැක ඇති බොහෝ දෙනා ඇති බැවින් අපි මුල් ලිපිය අකුරකිනුදු වෙනස් නොකොට මෙහි බහා ලමු. මෙහි පරිවර්තනයක් අපි මීට පසුවට එකතු කිරීමට බලාපොරොත්තු වෙමු. 

Dr Mareena Refa: wrote: an acid test- will they or won’t they?

Date: Sat, 2 Jun 2012 10:46:40 -0700
From: deposit_cps@yahoo.com
Subject: Open Letter to All Ceylon Jaamiathul-Ulama
To: shamz4@hotmail.com


CEYLINCO PROFIT SHARING DEPOSITORS’ ASSOCIATION-(Reg GA 2604)
No.17, Sumanarama Road, Mt. Lavinia- email: deposit_cps@yahoo.com-0778546385
                        AN OPEN LETTER TO ALL CEYLON JAAMAIATHUL-ULAMA

30th May , 2012
TO:
Al-Haj Rizwie Mufthi
President
All Ceylon Jaamia-thu-Ulama
Colombo 10
Assalamu-Alaikkum

It is with great regret that we write this letter. Despite our numerous requests and pleads All Ceylon Jaamia-thul Ulama (ACJU)  has not made any attempt to resolve the problem of Depositors’ of Ceylinco Profit Sharing Investment (CPSICL) Company, a one time well known Islamic financial institution in Sri Lanka.

Since September 2009 we have met with ACJU Board members on three occasions and at all such meetings it was agreed that ACJU will actively get involved in resolving matters pertaining to the Depositors of CPSICL. However up to now ACJU has not taken any constructive measures nor made any attempts to find a solution to the on-going crisis of depositors’ of CPSICL. As a result poor depositors are struggling continuously.


ACJU’S Propaganda in promoting CPSICL from its’ inception


It is a well known fact that several members (Ulama) of ACJU promoted CPSICL on the air at ‘Sahar’ time during the month of Ramdhan. ACJU members spoke about the CPSICL and advised Muslims to invest in the Company. It was reported that large amount money has been spent by the Company for promotion and advertising using members if ACJU.

 In certain situations members of ACJU participated at the opening ceremonies of branches in different parts of the island along with the Management of CPSICL. After the openings of branches these Ulamas made speeches which attracted poor Muslims to the deposit their money with this Company. Also every CPSICL branch carry a name board of the Shariah Board who had been appointed by the ACJU.

 The Muslim community knew little about the owners of the Company but they had a high respect and trusted our religious leaders who are there to guide the community in right path. 

Negligence and ignorant from the Shariah Board appointed by ACJU

The ACJU appointed a Shariah Board to the CPSICL to monitor all its’ transaction and ensure that these transactions were done in accordance with the Islamic financing norms. (Initial members of the Shariah Board were Late Niyas Moulavi, Yusoof Mufthi, Abdul N’asar Moulavi, Salahhuddin Moulavi, Fazil Farook Moulavi and Laffar Moulavi). It is a regret that the Shariah Board did not perform their duties which they ought to have done and acted with negligence, ignorance and in some instances with conflict of interest. Following are some non-compliance acts caused by the Shariah Board.

1. According to the Finance Act of 1988 no institution shall obtain money from public unless such institution has been registered under the Central Bank. CPSICL is not an institution which was registered under the Finance Act and CPSICL has violated the basic law of the country. Thus it is unbelievable that ACJU has promoted a company which has violated the basic rule of the country.

2. In certain cases CPSICL did not invest in a manner which will bring them a return by halaal means. The CPSICL granted a loan to a leading night club in Colombo and interest has been received by the CPSICL. This was in turn paid back to depositors as profit earned. This is a clear misconduct of the Shariah Board on whom the Muslim depositors have kept faith to receive halaal earnings.

3. One of the duties and responsibilities of the Shariah Board Shall be ‘ Endorsing and validating relevant documentations including contracts, agreements or other legal documentations used in executing transaction’. (extracted from People Leasing annual report-shariah compliance).It is noted that CPSICL granted loans to certain companies where are non-existent legally.

4. Most of the investment made or loans given by CPSICL were to companies within the Ceylinco Group. There is no clear evidence (even today) that these Ceylinco
companies are carrying out its’ business in a Shariah compliance manner. The appointed Shariah Board approved all these transactions and were witnessed to them as well.

5. It was also noted that a few members of the Shariah Board while serving in the Shariah Board to the CPSICL, had obtained personal loans. We believe the ACJU must have set up a certain code of ethics on it’s Shariah Board members but under normal circumstances and understanding when you have entered in to transactions for personal benefits with another, you will not be able to carry out your obligations with objectivity and independence for the benefit of a third party.

It would have been much better and would have helped the Muslim community if the Shairah Board had play their role with more responsibility and due care because :

a. Ulamas advice is vital and they are executing almighty God’s concept. So there cannot be any room for misappropriation. If Shariah Board members were not fully skilled to carry out God’s concept, they should not have played around such a serious task. For instant, when one of depositor inquired about the issue from one of the Shariah Board member and a moulavi (from Puttalam) stated that they are not supposed to open the cupboard at CPSICL and see what is happening. Dear Mufthi, is this God’s concept of Islamic financing is such a simple concept. There are so many methods in accounting and auditing environment to trace any misappropriation including to see “ what is in the cupboard?” as mentioned by the above Shariah board member. This great concept is valid even today and is able to fit in all internal control requirements that exist in Islamic Banking environment.

b. Secondly all the members of the Shariah Board were paid a fee for each sitting by the CPSICL. This is again poor depositors’ money. So members of the Shariah board have morale duty and responsibility to execute their function in proper manner

ACJU’s Withdrawal from CPSICL and it’s Shariah Board

During the meetings we had with you and your other members, ACJU was trying to emphasise that the ACJU and it’s members had withdrawn from the CPSICL’s Shariah Board. However we observed that ACJU had issued a warning letter to CPSICL only on the 29th October 2008 by which time all the damages had been done.

You also mentioned that there was a newspaper notice published (in English)stating that ACJU had withdrawn it’s Shariah Board from CPSICL. So far we have met over 1,000 depositors and have not come across a single depositor who had seen this withdrawal notice published by ACJU. Moreover most of the Muslim brothers and sisters read Tamil news paper and it is very unfair for them to publish such vital notice only in English news paper. Also ACJU should have published notice in all mosques in the island as they now do when a halaal certificate is been cancelled for any product/outlet. This is a better way of notifying the community which is a best communication mode even in any centuries.

Now former members of CPSICL’s Shariah Board are busy with other Islamic Banks

Now ACJU members who served in the CPSICL’s Shariah Board are now serving in the Shariah Boards other Islamic financial institutions/Banks’. ACJU and its leadership have failed to investigate any acts of negligence and inappropriate duties carried out by those Shariah Board members when they were serving at CPSICL. Instead these members are promoting other Islamic banks leaving the affected depositors of CPSICL to the dust.

The other question that begs an answer is, are these Shariah Board members capable enough to advise Islamic Banking in Sri Lanka and to what extent the general public can rely on them and other Islamic banks being properly monitored in accordance with Shariah guidelines. ACJU should have conducted an inquiry on these former Shariah Board members before allow them to function in other Islamic Banks/Institutions. 

Suffering of Poor depositors

Today our poor depositors are suffering extremely, having deposited all their hard earned money with CPSICL. Amongst us there are widows, retired persons, parents who saved money for their daughters’ nikah, their children’s educations, with all their aspirations coming to a standstill. Moreover, there are Mulsim Orpahanges, elders’ homes and even funds belonging to certain mosques in rural areas. All these depositors only knew ACJU Ulamas. They deposited their money because of ‘Fatwas’ given by members of and not because they knew or had faith in Lalith Kotelawala.

The suffering of these depositors is depressing and heart rendering. If you are willing to join us, we can take you to all parts of the island and show you the extent that they depended on the money deposited with CPSICL and the faith they had on Ulamas’ ‘Fatwa’ and Islamic financing. Widows have no means of living while what their husband had left for them have been lost. Retired families are struggling as their lifetime earnings have been lost. Parents are unable to give their daughters in marriage. This has lead to a social dilemma of the community for which ACJU is also partially responsible .

Number of requests on ACJU

We as a committee requested ACJU to actively get involved in our effort to get our money back. But up to now no solid action has been taken by the ACJU in this regard.
There are other Islamic banks in Sri Lanka and we requested on a number of occasions that discussion should be held with these banks to rescue CPSICL. There was no effort to take this suggestion forward as well.

We also requested you to hold a meeting with Ceylinco chairman Lalith Kotelalwala about this crisis. Because your Shariah members went with Lalith Kotelawala when each and every branch of CPSICL was opened. But you failed to meet Lalaiht Kotelawal on behalf of depositors as well.

It is a known fact that deputy Minister Hisbullah together with his wife owes Rs. 140m to CPSICL. The money was obtained in 2004 from CPSICL. We requested you to contact Kattankudy Jaamiathul Ulama and bring deputy minister Hisbullah to the table for discussion. Because he is a politician who has been elected by people and has responsibility towards the public. ACJU has a right to persuade the deputy Minister on this matter as ACJU is the governing body of the Muslim community. ACJU should be able to come strongly whenever our community or section of community is affected. However you have turned down this request, instead your ACJU members participated and accompanied Dr. Zakir Nahik to Hisbullah’s residence in Kattankudy for fund raising function.


Dear Mufthi, we all would like to see the concept of Islamic Finance develop in this great country. In this country which Adam (AS) stepped foot on when he was sent down to earth, any prospective Islamic ideal is possible. What is needed is the right direction and guidance by a supreme governing body like ACJU.

However, we have not given up our fight in getting our money back. We know we earned this money through halaal earnings and insha-allah we will get our money back. We will take every measure possible in this regard, including legal. However it is pathetic that ACJU is still silent on this matter. May Allah grant you and ACJU members the courage to come forward and help suffering depositors and be the true voice of Muslims in Sri Lanka.

‘Charity extinguishes sin as water extinguishes fire’-Prophet Mohamed SAWS (=Peace Be Upon Him)

Wassalam

Dr.Reffai


Saturday, December 29, 2012

"ඉන්දියන් බැල්ලි"


පූර්විකාව


නව දිල්ලියේ බස් රථයක් තුළ සමූහ දූෂණයට ලක් වූ 23 හැවිරිදි තරුණිය අද සවස 2.15 ට අවසන් හුස්ම හෙළුවාය. අනේ අපට කමක් නැත. අපේ නෙමේ නේ? තව ටික දොහකින් අපේ වුන්ට ඕක මතක නැතිවනු ඇත. 

මේ ගැන පණ පුප්පා ගෙන අද මරහඬ දෙන ඉන්දියානුවන් හට මතක් කර දීමට අපටද කරුණු කිහිපයක් තිබේ. එනම් ඉන්දියාව යනු කිසිදා ස්ත්‍රියකට අතවර නොකරන රටක් බවයි. 


සති පූජා නමින් කතුන් පණ පිටින් පුළුස්සා දැමුවේ ඉන්දියාවේ නොව, පකිස්ථානයේ බවයි.


කුලය අනුව උරුම වූ ගණිකා වෘත්තියට කුඩා කළ පටන් ළදරු ගැහැනුන් (ළමයින් නොවේ) පුරුදු කරන්නේ ඉන්දියාවේ නොව අප්‍රිකාවේ (ද මන්ද) බවයි.

කොහොම හරි දැන් අර කෙල්ල මැරී තිබේ. (ඉතින් අපිට පාන්ද? )


අපට ඕව ගැන වද වෙන්නට කාරී නැත. වෙලාවකුත් නැත. මෙහෙ ෂෝයි රටකි. මෙහෙ ඕවා වෙන්නේ නැත. මෙහෙ කෙල්ලෙකුට නිරුවතින් පවා මහ මග බැස යා හැකිය. ඒ තරමට අපේ අයියලා සංවරය. අපේ කෙල්ලෝ එහෙම නොයන්නේ මෙහෙ අයියලා අර නංගිලා නොපෙනෙන්නට ඇස් දෙක තද කරගන්න නිසාය. අයියල පවු නේ? එහෙම හිතා ඇඳුම් අඳිනවා මිසක අපේ නංගිලාට ඇඳුම් ඇඳීමට කිසිම අවශ්‍යතාවක් නැත. සාරුවා සුනිල් හිටියේ මෙහෙ නොවේ, එරොප්පේය. රත්තරං ලා හිටියේ මෙහෙ නොවේ, හඳේ ය. සොත්ති උපාලි ලා චොප්පේ ලා හිටියේ මෙහෙ නෙමේ, අඟහරු ලෝකයේය. ඉතින් අපට මොටෝ අපේ මොටෝ? 

අනික මේ රටේ වේගෙන වේගෙන වේගෙන යන ආශ්චර්යය කන්දරාව හමුවේ ඕව බලන්නට අපේ උන්දෙලාට වෙලාවක් ද නැත. කලම්බු නයිට් රේස්, පිටසක්වල යානා, නිල්-කහ-රතු-සුදු-තැඹිලි වැසි, ගොන්සිරි බණ්ඩාර ගේ විස්මිත අනාවැකි, සූරිගේ මයිල් කෙලින් වෙන ලයිව් කොමෙන්ට්‍රි, පුරා විද්‍යා පචවර්ති ගේ ඇඟ සලිත වන ඉතිහාස කතා, රතුලීයේ අතන-මෙතන හිමිගේ ලේ කළඹවන ජාත්‍යාලය වඩවන දේශනා, රාවණාගේ උමග, දවසට එක ගානේ "අරින" චන්ද්‍රිකා, ඒ මදිවාට දැන් චංගුමී? කීයක් වැඩද මෙයා? ඔය ටික බලල ඉවර වුණාම හුදී ජන පහන් සංවේගය පිණිස නොමිලේ පෙන්නන ලොමු දැහැ ගන්වන ත්‍රාසජනක නාට්‍ය (උදා: වැලිකඩ ප්‍රිසන් බ්‍රේක්, කටුගෙයි කන්ගැට්ටා සමග මිෂන් ඉම්පොසිබල්, දුටුගැමුණු කඩුව, ඇමෙරිකානු කුමන්ත්‍රණ වලට එරෙහිව දේශයේ පංචායුධය) ම කීයක් තිබේද? කාටද ඕවට වෙලාවක් තියෙන්නේ? 


අපරාධය සහ දඬුවම


ගැටලුව එය නොවේ. එක්තරා අන්තවාදී ආගමික අදහස් දරන (මා ආගම කුමක්දැයි මෙහිදී කීමෙන් වළකිමි) පුද්ගලයකු මේ ගැන මට මෙසේ කියයි:

"කාලයට උචිත මාතෘකාවක්,මම කැමතියි මාගේ සිංහල සහෝදර සහෝදරියන්ගෙන් දැනගන්න, අපේ පැරණි සමාජයේ තිබුනා වචන දෙකක් 1. ලැජ්ජාව, 2. විලි ලැජ්ජාව , මේ වචන දෙකේ සැබෑ අර්ථ කථනය කුමක්ද?"

එතකොට මේ කෙල්ල රේප් උනේ විලි ලජ්ජා නැති විදිහට හෝ විලි ලජ්ජා නැති තැනක හෝ විලි ලජ්ජා නැති වෙලාවක උන්නු නිසා කියලද මචං උඹ ඔය කියන්නේ? 

අන්න හරි මචං.. නියම කතාව. ඔහොම තමා කරන්න ඕනේ පට්ට පඳුරු වේස බැල්ලියන්ට.. මුන් රෑ පානේ කොල්ලෝ හම්බ වෙලා වලත්ත කමට *කා ගෙන, බාගෙට ඇඳගෙන අපේ හැගීමුත් අවුස්ස අවුස්ස මෙතන යන හැටි.. ඔහොම තමා කරන්න ඕනේ. බස් එකට නගින කල් ඉඳල යකඩ පොල්ලකින් ගහන්න ඕනේ ඔලුවට. ඊට පස්සේ පිටිපස්සේ සීට් එකට ඇදගෙන ගිහින් මේකිගේ විසේ යනකල් එකාට පස්සේ එකා ගානේ දූෂණය කරන්න ඕනේ හුස්ම ගන්න බැරුව සිහිය නැති වෙනකල්.. අන්තිමට එක කරලා මදි වුණාම අර යකඩ පොල්ලත් ඔබන්න ඕනේ.. පර බැල්ලි.. ජීවත් වෙන්න දෙන්න එපා.. කකුල් දෙකම කැඩෙන්න ගහපන් අර යකඩ පොල්ලෙන්ම. ගහල විසි කරපන් පාරෙ කානුවකට. මැරෙන්න හරියට බැල්ලියෙක් වගේ. යකෝ මේක සදාචාරවත් රටක්. එහෙනම්!


ඇඳුම සහ විද්වත්තු


"ඌරන් කැකුණ තලන විට හබන් කුකුළන්ට රජ මගුල්" කියා අපේ කතාවක් තිබේ. අන්න එකී කතාව සිහි ගන්වමින් දිනෙන් දින ඉහළ යන ස්ත්‍රී දූෂණ ඉල්ලන් කෑම හමුවේ සජීවී විචාරයක් ගෙන ඒමට අපේ හිත මිත්‍ර අන්වර් මණතුංග මහතා සූදානම් වී සිටී. නොදන්නා සිංහලේට ගොහින් වරිගේ නහ ගන්නේ මක්කටෙයි (පමා වී හෝ) සිතුණු නිසා ඒ මහතා මෙහිදී සිංහල බෞද්ධ විද්වතෙකු ගේ අදහස් ද විමසා තිබේ. 

මෙන්න අපේ විද්වතාගේ විස්තර:


ආචාර්ය සුජිත් නිශාන්ත හේවගේ, 385/29, ඇට්ටේරියගල වත්ත, වසන්ත ගුණරත්න මාවත, 9 කණුව, මහර, කඩවත. 0718064226


මෙම අනගි සංවාදයේ අප වැනි මන්ද බුද්ධිකයන් හට වැදගත් වේ යයි සිතුණු කොටස් කිහිපයක් අපි මෙහි උපුටා දක්වමු.

"ඉතින් ඇයි මේ සිංහල බෞද්ධ යුවතියන් තමන්ගේ සිරුර නිරාවරණය කරගෙන මේ විදිහට පිරිමින්ගේ යටපත් වෙලා තිබෙන හැඟීම් ආශාවල් අවදි කරවලා අවුස්සලා දාලා මේ විදිහට කටයුතු කරන්නේ. ඒකෙන් එයාලා බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මොකක්ද කියලා ඇත්තටම මට නම් තේරෙන්නේ නැහැ. බොරුවට පිරිමියෙකුව කාමාශාවෙන් අවුස්සන විදිහට ඇඳුම් ඇඳලා ඊට පස්සේ බොරුවට ඒක සිංහල බෞද්ධ කාන්තා අපේ අයිතිවාසිකමක් අපිට ඒකට සම අයිතියක් තියනවා කියලා කිව්වට වැඩක් නැහැ. ඒ වගේ අසික්කිත ඇඳුමක් ඇඳගෙන ගිහින් පිරිමියෙකු හෝ පිරිමි පිරිසක් අතින් දූෂණය වුනාට පස්සේ බොරුවට ඒ පිරිමියට හරි පිරිමි පිරිසට හරි බැනලා පලි ගහලා හෙන ඉල්ලලා නඩු දාලා වැඩක් ඇත්තෙම නැහැ. එතකොට වෙන්න ඕන හරිය වෙලා ඉවරයිනේ. පිරිමියා හා පිරිමි පිරිස හරි තමන්ගේ ඕන දේ ඒ සිංහල බෞද්ධ යුවතියගෙන් කැමැත්තෙන් හරි බලහත්කාරයෙන් හරි අරගෙන ඉවරයි එතකොට. පෙරහැර ගියාට පස්සේ මොනවා කලත් වැඩක් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඊට පස්සේ පොලිසී ගිහිල්ලා පෙරකදෝරුවෝ පස්සේ ගිහිල්ලා උසාවි ගිහිල්ලා නීතිඥයෝ අහන ප්‍රශ්න නිසා කලින් සිදුවුනු කායික දූෂණය වගේ කීප ගුණයක් මානසික දූෂණයට පත් වෙලා නඩු කියලා හොඳ පණ ගිහිල්ලා නින්දා අපහාස විඳලා තමන්ගේ චරිතව හොඳ නම කැළැල් කරගෙන වෙන්න ඕන හැමදේම වෙලා ඒ විත්තිකරුවට හෝ විත්තිකරුවන්ට දඬුවම් කලාට වැඩක් නැහැ. මොකද ඒ වෙනකොට ඒ සිංහල බෞද්ධ යුවතියට වෙන්න ඕන හැම දේම වෙලා ඉවරයි. ඉතින් මේකය සිංහල බෞද්ධ යුවතියන්ටත් කරන්න ඕන වෙලා තියෙන්නේ. යස අපූරුවට හොඳට ඉන්න පිරිමින්ව අඩ නිරුවත හා නිරුවත පෙනෙන ඇඳුම් පැළඳුම් මඟින් අවුස්සලා ඔවුන්ට කියලා තමන්ව දූෂණය කරගෙන බොරුවට ඒ අයට පස්සේ චෝදනා කරන්නද සිංහල බෞද්ධ යුවතියන්ට ඕන?..."


පින්වත්නි, සාධුකාරයක් දෙන්න. සාධු, සාධු, සාධු!

තවද අන්වර්ට හමු වූ සිංහල බෞද්ධ විද්වතා මෙසේද අපට කියයි.

"...අද ඉතාම වේගයෙන් සිංහල බෞද්ධ පිරිමි අය මුස්ලිම් යුවතියන්ට ආකර්ශණය වෙමින් ඉන්නවා. නමුත් මුස්ලිම් යුවතියන් ඉතාම ලැජ්ජාශීලිව යහගුණවත්ව ආගමානුකූලව හැඳෙන වැඩෙන යුවතියන් නිසා ඔවුන් සිංහල බෞද්ධ තරුණයන්ට වඩා මුස්ලිම් තරුණයන්ට කැමති වෙන්න පුලුවන්. ඒත් සිංහල බෞද්ධ තරුණයන් මුස්ලිම් යුවතියන්ගේ ඒ හැදියාවට කැමති වෙන්න ප්‍රධානතම හේතුව මුස්ලිම් යුවතියකගේ බාහිරව ඇඳුමින් පැළඳුමින් ප්‍රදර්ශනය වන සංවර කම හා හැදියාවටයි. ඒක සිංහල බෞද්ධ යුවතිකගේ අඩනිරුවත් ඇඳුම් පැළඳුමකට ලබාගත නොහැකි ආකර්ශණයක්. මේක නිසා දැන් බොහෝ සිංහල බෞද්ධ යුවතියන් ඉතාම දැඩි විදිහට ඊර්ෂ්‍යාවට පත් වෙලා ඉන්නේ මුස්ලිම් යුවතියන් සමඟ කියලා ආරංචියි. සමහර සිංහල බෞද්ධ යුවතියන් මුස්ලිම් යුවති යන් හිස ආවරණය කරගැනීම සඳහා භාවිතා කරන මුහුණු හා හිස් ආවරණයට සමානවම පැළඳුමක් මසා ගෙන අලංකාරය පිණිස පළඳින බව දැක ගැනීමට ලැබෙනවා මඟතොට යද්දී.."

මෙය කියවන විටදී මට ඇති වූ දැනීමම "රියර්ගේට්" ලියන චාමි හටද වරක් [වෙනත් කරුණකට] දැනී තිබිණි. මට වඩා එය රසවත්ව ඔහු කියා තිබේ.

මට එක විටම හිනාවෙන හඩක් ඇසුනි. ඒ මහ හයියෙනි. අනපේක්ශිත ලෙස ඇසුණු ඒ සිනා හඬින් මා වික්ෂිප්ත වන අතර කිසිවෙකුත් ලඟ පාතක නොහිටි නිසා එය මනෝ විකාරයැකැයි සිතා නැවතත් ස්ටේටස් එකට සිත යොමු කෙරුවෙමි. "බුහාහහහහා" නැවතත් ඒ සිනා හඬමය. කරුණු නිසි ලෙස සොයා බැළු විට මට පෙනුනේ ඒ සිනාසෙන්නේ මගේ පු* බවයි. [ඉහත අදහස] කියවන සෑම විටම මේ සිනාහඬ ඇසුනු අතර එය නවත්වන විට සිනාහඩ නැවතී යයි.

 මේ දිනවල රට පුරා වැඩි වැඩියෙන් දකින්නට ලැබෙන්නේ සිංහල කොල්ලන් මුස්ලිම් කෙල්ලන් සමග පෙමින් වෙලීමද, නැතහොත් මුස්ලිම් කොල්ලන් සිංහල කෙල්ලන් සමග පෙමින් වෙලීමද යන්න තෝරා බේරා ගැනීම අපි බුද්ධිමත් පාඨක ඔබට භාර කරමු. ඔබ කැමති නම් පමණක් මෙවැනි ශිෂ්ට සම්පන්න බුද්ධිමත් සංවාදයක් කෙරෙනු ඉවසා දරාගත නොහැකි වූ කාලකන්ණි ජාතිවාදී පිරිසක් විසින් ඒ ගැන කරන විවරණයක් මෙතනින් කියවිය හැක


හිජාබය සහ නිරුවත් වෙරළ

මෙහිදී අප සඳහන් කළ යුතුම වැදගත් කරුණක් තිබේ. අප දකින පරිදි ශිෂ්ට සමාජයේ පුද්ගලයකු අඳින ඇඳුම පිලිබඳ නීති රීති තිබිය නොහැක. එවැනි නීතියක් පැනවීම මානව හිමිකම් කඩකිරීමක් වනවා සේම එක්තරා ආකාරයක හිංසනයක් ද වේ. කෙසේ වෙතත් බහුතර සුවය පිණිස අපි එකී නිදහස යම් තරමකට සිය කැමැත්තෙන් පාවා දී ඇඳුම් අඳිමු. ඒ අපේ කැමැත්තයි. නීතියට කළ හැක්කේ එවැනි ඇඳුමකට තිබිය හැකි අවම සම්මතය තීරණය කිරීම පමණි. 

මෙහිදී අපි අන්ත දෙකක් දකිමු. එකක් නම් වරෙක අපේ රටේ ද කළුතර කැලිඩෝ වෙරළෙහි අරින්නට ගිය නිරුවත් වෙරළයි. ඒ ගැන අපේ මිත්‍ර මාලන් සමරවික්‍රම සජීවී වාර්තාවක් "හැන්දෑව" හරහා ඉදිරිපත් කළා අපට මතකය. දෙවැන්න හිජාබයයි. නිරුවත් වෙරළෙහි ඇඳුම් නැත. සැවොම නිරුවතින් හිරු රැස් සුව විඳිති. රමණයේ යෙදෙනු කැමැත්තෝ එසේ කරති. රැල්ල පාගනු කැමැත්තෝ එසේ කරති. එයද එක්තරා සුන්දර දෙයකි. එහෙත් ගැටළුව අපේ රටේ සංස්කෘතියට එය නොගැලපීම කෙසේ වෙතත් අපේ අයියලාගේ අහවල් එකේ පාලනයක් නැති වීමයි. 

දෙවැන්න හිජාබයයි. අපි ඒ ගැන වචනයක් වත් කතා නොකරන්නේ කියන්නට දෙයක් නොමැති නිසා නොවේ. එයද අරිට නොදෙවෙනි අන්තවාදයක් බැවිනි. ඔබ කැමති නම් පමණක් ඊජිප්තුවේ හිජාබයට එරෙහි වූ ඊජිප්තු ජාතික බ්ලොග් රචිකාවක වූ අලියා-මග්දා ගැන නැරඹිය හැකිය. 


ඒ වගේම අලියා-මග්දා-එල්-මාහ්දි හට සහයෝගය දක්වන්නට ගොස් ඉල්ලන් කාපු සමිරා වැනි මෝඩ අමන වේස ගැහැනුන් ගේ කන්‍යා භාවය  ඊජිප්තු සොල්දාදුවන් විසින් (ඔවුන්ගේ විශේෂඥ දැනුමෙන්) පරීක්ෂා කරන ආකාරය ගැනද විස්තර නැරඹිය හැකිය. 


සමාප්තිය


එමෙන්ම අවසාන වශයෙන් අපි දාමිණී නම් වූ ඇය ගැනද වචනයක් හෝ කිව යුතුය. 

නැගණියනි, ඔබ පූරුවේ කළ මොකක් හෝ කරුමයක් නිසා මෙවන් පාපතරයන් අතර ඉපිද හා දුක් විඳින්නට ඔබට සිදු විය. අප ඔබ ගැන සිතා රහසින් හඬන තරම දන්නේ අප පමණි. ඔබ පළමු වන්න නොවේ. එහෙත් ඔබ අන්තිමයා වනු දැකීමට අපි කැමැත්තෙමු. මල් කැකුළක් වන් සුන්දර ඔබේ තාරුණ්‍යය විනාශ කළවුන් හට මරණය ලබා දීමෙන් පමණක් අප නොසැනසෙන්නේ අන්න ඒ නිසාය. 


ඔබේ මල මිණිය පිටින් හෝ හිජාබය සහ ශරියාව විකුණන් කෑමට සැරසෙන මිනී කාක්කෝ තවමත් සිටිති. ඔබේ සුන්දර මුහුණ පර්දාවෙන් වැසුණා නම්, ඔබේ පිරිපුන් ළැම කළු රෙදි ගොනියකින් වැසුනානම්, මෙසේ වන්නේ නැතැයි කියන, සහ ඒ කියන ගමන් රහසින් කම් සුව පතන, කාලකන්ණි මූසළුවන් දැන් වැඩ පටන් ගෙන තිබේ. 


නැගණියනි, ඔබට වරද කළවුන් පමණක් නොව, ඔබ පිටින් තබා තවත් ඔබ වැනි නැගණියන් සියක් දහසක් හට වරද කරන්නට සැරසෙන මේ අමන ව්‍යාධිය මුලිනු'පුටා දමන තුරු සැනසුම් සුසුමක් නොහෙළන බවට, තහනම් වචන ලියන අපි ඔබේ මරණ දිනයේ අපේ පාඨක පිරිසට පොරොන්දු වෙමු! 

හලාල් ගැන කිතුණු මතය (Answer to A.Manathunga)

පූර්විකාව හෙවත් අන්වර්ගේ පච වට්ටෝරුව

අපේ සිංහල බ්ලොග් අවකාශයේ සකීර් නායික්ගේ සිංහල අවතාරය ලෙස පෙනී සිටින අන්වර් මණතුංග හෙවත් අ.මනතුංග ගේ අලුත්ම ජෝක් එක වන්නේ හලාල් සහතිකකරණය ඉතාම විද්‍යානුකූල පදනමකින් යුක්ත බව සනාථ කිරීමට උත්සාහ දැරීමයි. හලාල් ආහාර ලොව කිසිම ආගමිකයකු හට අවලංගු නොවන බවත්, මේ වන විට ලොව බටහිර රටවල් බහුතරයක හලාල් ආහාර වලට ඇති ඉල්ලුම ශීඝ්‍රයෙන් ඉහළ යමින් පවතින බවත් අ.මණතුංගයාණෝ ඉතාම වහසියෙන් යුතුව දොඩවනු අපට දකින්නට ලැබිණි. හලාල් ආහාර ගැන අප දන්නේ මොනවාද යන්න ගැන ප්‍රශ්න කිරීමට පවා ඔහු සූදානම්ව සිටී. අප ඔහුට වඩා නම් හලාල් ගැන දන්න බව අපට නම් සහතිකය. 

හලාල් වන්නේ කුමක්ද, නොවන්නේ කුමක්ද යන්න ගැන අප ඉහත දීර්ඝ වශයෙන් සාකච්ඡා කොට තිබේ. එම ලිපිය ලියන කාලය වන විට අ.මණතුංග ගේ පච වට්ටෝරුව මේ තරම් දුරදිග ගොස් තිබුණේ නැත. අද අපි සැරසෙන්නේ එම මාතෘකාව යටතේම, ඊට වඩා වෙනස් කරුණක් ගැන සාකච්ඡා කිරීමටයි. ඊට පෙර කතාවට පූර්වාරම්භයක් ලෙස, වත්මන් ශ්‍රී ලංකාවේ ජාති සහ ආගම් ව්‍යාප්තිය ගැන මඳක් සිහි කැඳවිය යුතුය. 

1901 - සිංහල - 65.4 ලංකා දෙමළ - 26.7 ඉන්දීය දෙමළ - - මුස්ලිම් - 6.4 වෙනත් - 1.5
1971 - සිංහල - 72.0 ලංකා දෙමළ - 11.2 ඉන්දීය දෙමළ - 9.3 මුස්ලිම් - 6.7 වෙනත් - 0.8
1981 - සිංහල - 74.0 ලංකා දෙමළ - 12.7 ඉන්දීය දෙමළ - 5.5 මුස්ලිම් - 7.0 වෙනත් - 0.8
2012 - සිංහල - 74.9 ලංකා දෙමළ - 11.2 ඉන්දීය දෙමළ - 4.2 මුස්ලිම් - 9.2 වෙනත් - 0.5
උපුටා ගැනීම - 2012 දෙසැම්බර් 30 රාවය

සිංහලයන්ගෙන් 70%ක් පමණම බෞද්ධ බැවින් ඉතිරි 30% ආසන්නව කිතුණුවන් වේ යයි උපකල්පනය කළ කල්හි, එය 74.9 x 0.30 = 22.5 % වේ. එනම් අපේ රටෙන් 22.5% පමණ (ආසන්නව) කිතුනුවෝ (කතෝලික සහ ක්‍රිස්තියානි) වෙති. එසේනම් අපේ රටේ ආහාර පාන වලට දෙන සහතික ගැන කතා කිරීමට, මුසල්මානුවන්ට වඩා අයිතියක් කිතුණුවන්ට තිබේ. 


බෞද්ධ රටේ හලාල් මරණයමස් මාළු කෑම නිසා පළමු සිකපදය බිඳෙන්නේ යැයි සිතන සමහර බෞද්ධයෝද වෙති. අප දන්නා තරමට නම් එහෙම වන්නේ නැත. "නිර්මාංශ මිථ්‍යාව" නමින් අපේ පැරණි බ්ලොග් අඩවි ලිපිනය යටතේ ඒ ගැන ලිපියක් පළකොට තිබිණි. යළි ඒ ලිපිය සොයාගෙන පළකළත් පාඩු නැතැයි ද සිතේ. සිකපදය බිඳුනත් නැතත්, මේ තරම් තිරිසන් විදියට සතුන් මැරීම කිසිම සංවේදී මිනිසකු අනුමත කරනවා වන්නට බැරිය. 

සරලවම කියන්නේ නම්, හලාල් ක්‍රමයට සතෙකු මරණ විට උගේ රුධිරය එහෙම පිටින්ම ගලා ඉවත්ව යා යුතුය. මෙය කවදාවත් ප්‍රයෝගිකව කරන්නට බැරි බව ජීව විද්‍යාව ගැන සරල දැනුමක් හෝ තිබෙන ඕනෑම පුංචි පහේ දරුවකුට වැටහේ. කෙසේ වෙතත් මෙසේ රුධිරය ගලා යන්නට නම්, සතාගේ හෘදය වස්තුව ක්‍රියා කළ යුතුය. ඒ කියන්නේ සතා මියයන්නේ අධික රුධිර වහනයෙනි. මෙසේ රුධිරය ගලා මියයාම කෙතරම් වේදනාකාරීද යන්න පහත වීඩියෝවෙන් නරඹන්න. මේ ඔබ දකින්නේ හලාල් ක්‍රමයට අනුව සතෙකු මරණ ආකාරයයි.

සංවේදී අය මෙය නැරඹීමෙන් වළකින්න! 

This video filmed by GAIA exposes the suffering caused by the Halal method of animal slaughter. As you can see the animals are not stunned before they are killed. Many animals endure several minutes of sheer panic and agony before they die. This slaughter is happening around the world including Europe. It is also happening in the U.K. 

මෙලෙස සතාගේ අවසාන මොහොත වනතුරු හෘදය වස්තුව ක්‍රියාකාරීව පවත්වා ගත යුතු නිසා, සාමාන්‍යයෙන් සතුන් මරන්නට පෙර විදුලි සැරයක් මගින් මොළය අකර්මණ්‍ය කිරීම මෙහිදී කළ නොහැක. මෙලෙස මොළය අකර්මණ්‍ය කළ විට සතා මැරෙන්නේ වේදනාවෙන් තොරවය. එහෙත් හලාල් ක්‍රමයට මරණ විට මෙසේ කළ නොහැක. මන්දයත් එවිට අර කී විදුලි සැරය නිසාම සතා මරණයට පත් විය හැකි වීමයි. සාමාන්‍යයෙන් යුරෝපීය රටවල සත්ත්ව හිංසා වැළක්වීම වෙනුවෙන් පෙනී සිටින සංවිධාන හලාල් වලට අතිශයින්ම විරුද්ධ ඒ නිසාය. අ.මණතුංගයාණෝ නොදන්නවාට හලාල් ක්‍රමයට සතුන් මැරීමට යුරෝපය පුරා ඉතා දැඩි විරෝධයක් පවතී. නමුත් එසේ ඇත්ත කියන කිසිම කොමෙන්ටුවක් ඔහුගේ අඩවියේ දමන්නට ඔහු ඉඩ දෙන්නෙ නැත. 

කිතුණු මතය: ජනගහණයෙන් 9.2% වන මුස්ලිම් වරුන් හට පමණක් වැදගත් වන හලාල් ගැන, ජනගහණයෙන් 22% පමණ වන කිතුණුවන් ගේ ඉගැන්වීම කුමක්දැයි අපි ඊළඟට බලමු.

ශුද්ධ වූ කුරාණය, සුරත් අල්-මෛදා[6:121] ...ගල් වලින් තැනු අල්තාර මත බිල්ලට දුන් දෑ ද, ... අල්ලාහ් දෙවිඳුන්ගේ නමට හැර අන් කිසි නමකට කැප කරන ලද දෑ ද, ... ඒකාන්තයෙන් නුඹට තහනම් ම වන්නේය.

ශුද්ධ වූ බයිබලය, 1 කොරින්ති 10:18-22 ජුදෙව් ආගමික සිරිත ගැන සිතා බලන්න. පිදේනි වළඳන අය, ඒවායින් පුදනු ලබන දෙවියන් වහන්සේ සමග සහභාගී නොවෙත් ද? [19] මා එයින් අදහස් කරන්නේ කුමක් ද? දේවත පිදේනිවල හෝ දේවතාවන්ගේ හෝ යම් වටිනාකමක් ඇතැයි කියා ද? [20] නැත. මා එයින් අදහස් කරන්නේ මිසටිටුවන් පුදන පිදේනි ඔවුන් පූජා කරන්නේ දෙවියන් වහන්සේට නොව දුෂ්ටාත්මයන්ට බවයි. දුෂ්ටාත්මයන් සමග ඔබ සහභාගී වෙනවාට මම කැමති නොවෙමි. [21] ඔබට සමිඳාණන් වහන්සේගේ කුසලානෙන් ද දුෂ්ටාත්මයන්ගේ කුසලානෙන් ද පානය කළ නොහැක. සමිඳාණන් වහන්සේගේ මේසයට ද දුෂ්ටාත්මයන්ගේ මේසයට ද සහභාගී විය නොහැක. [22] අපි සමිඳාණන් වහන්සේ කෝප කරමු ද? අපි උන් වහන්සේට වඩා බලවත් වෙමු ද? 

ශුද්ධ වූ කුරාණය, සුරත් අල්-අනාම්[6:121] යම් දෙයක් මත අල්ලාහ් දෙවිඳුගේ නම උච්චාරණය නොකරන ලද්දේ ද, එය ආහාරයට ගැනීමෙන් වළකින්න; මන්ද, බලනු, එය පිළිකුල් කටයුතු බැවිනි. යක්ෂයෝ මිනිසුන් අතර සිටින සිය පාක්ෂිකයන් ඔබ හා විරුද්ධ වීමට පොළඹවනු ඇත. එහෙත් ඔබ ඊට අවනත වුවහොත් ඒකාන්තයෙන්ම නුඹලා ආදේවවාදීන් වන්නාහු ය. 

ශුද්ධ වූ බයිබලය, නික්මයාම 20:2 "මා හැර අන් කිසිම දෙවි කෙනෙකු නුඹට නොසිටිය යුතු ය." (මේ වනාහි දස පණතෙහි පළමුවැන්නයි)

ශුද්ධ වූ කුරාණය, සුරත් අල්-බඛාරාහ් [2:173] මළ සතුන්, රුධිරය, සූකර මාංශයෙන් කළ සියලු දෑ සහ අල්ලාහ් දෙවිඳුන්ගේ නමට හැර අන් නමකට කැප කළ දෑ නුඹට තහනම් වන්නේය. එහෙත් විකල්පයක් නැතිකමින්, බල කිරීමෙන් හෝ වින්දනය නොපිණිස එය කරන්නා හට පාපයක් සිදු නොවේ. සහතිකයෙන්ම, අල්ලාහ් දෙවිඳු කාරුණිකය, සමාව දෙන සේක් ය. 

ශුද්ධ වූ බයිබලය, ශුද්ධවර මතෙව් 15:11-20: "මිනිසා කෙළෙසනු ලැබීමට හේතු වන්නේ කටට ඇතුළු වන දේ නොව, කටින් නික්මෙන දේ ය"යි වදාළ සේක. ...[16] උන් වහන්සේ කතා කොට මෙසේ කී සේක. "ඔබට තවමත් තේරෙන්නේ නැද්ද?" [17] කටට ඇතුළු වන සියල්ල උදරයට බැස, වැසිකිළියට යන බව ඔබට වැටහෙන්නේ නැද්ද?.." [...] කී සේක.

කෙටියෙන්ම කියන්නේ නම්, දෙවියන් වහන්සේගේ මෙසයටත්, අල්ලාහ්ගේ මේසයටත් එකට වාඩි වීම කළ නොහැක්කකි. සෑම කිතුණුවෙක්ම මෙසේ නොසිතනවා වන්නට ඇත. එහෙත් මෙකී කාරනා නිසා බොහෝ කිතුණු ආගමික සංවිධානද, හලාල් කළ ආහාර තමන්ට අනුභව කිරීමට නුසුදුසු බවට තීරණය කරති. 

මෙන්න ඒ ගැන මුසල්මානුවන් නොවන අය හට වැදගත් විය හැකි තවත් ලිපි කීපයක්:


අන්වරයාණෙනි, හැකිනම්, දැන්වත් මේ අභියෝගයට පිළිතුරු දෙන්න. හලාල් ආහාර කිතුණුවන් හට කිසිම ගැටළුවක් නැතැයි ඔබ තවමත් කියන්නේද? 

තහනම් වචන සැමදා සංවාදයට විවෘතයි! 

Friday, December 28, 2012

අන්වර්ට පිළිතුරක්!

පූර්විකාව

අන්වර් මණතුංග නමින් පෙනී සිටින එක්තරා බ්ලොග් රචකයකු විසින් හලාල් සාධාරණීකරණය කරමින් ලියන ලද ලිපියක් අහම්බෙන් වාගෙ ඇස ගැටුණු අතර එහි දක්වා ඇති යම් කරුණු පිලිබඳ බලවත් විචිකිච්ඡා සහගත හැගීම මෙම ලිපිය ලිවීමේ ප්‍රස්තුතය වේ. අපට කාට වත් පෞද්ගලිකව පහර දීමේ කිසිම අවශ්‍යතාවක් නැතත් මෙවැනි ලිපි මගින් කෙරෙන මොළ ශෝධනයට පිළිතුරු නොදී සිටීම බුද්ධිමත් පාඨක ජනතාවට අප කරන අසාධාරණයකි. එබැවින් වෙලාව කා ගෙන හෝ, අන්තර්ජාල බිල ඉහල නවා ගෙන හෝ මෙය ලිවීම අපේ යුතුකමකැයි අපි සිතමු.

[deleted text: අඩේ මචං අපිත් ගහමු බොදු-නෙට් බද්දක්.. ඊට පස්සේ එළකිරි වගේ සතියකට එකක් ආටිකල් දාල ෆන් එකේ ඉමු..]

අන්වර්ගෙන් "කපිල" නමැත්තකු ඇසු ප්‍රශ්න ගැන අපට කිසිදු වගකීමක් දැරිය නොහැකි බැවින් ඒ ගැන සාකච්ඡා නොකිරීමට අපි තීරණය කෙළෙමු. එහෙත් සිය පිළිතුරු වලදී අන්වර් ලබා දී තිබූ අහස පොළොව නූහුලන පච වට්ටෝරු වලට අපෙන් ප්‍රති-උත්තර දීමට අපි අපේක්ෂා කරමු.

අන්වර්ගේ පළමු පිළිතුර

"  ... ක්‍රිස්තු වර්ෂ 2000ට පෙරද අපේ රටේ හලාල් සහතිකය සම්බන්ධ ආයතනයක් ක්‍රියාත්මක විය. හලාල් ලාංඡනයක්ද තිබුණි. 2000 වසරේදී සිදුවුයේ සමස්ථ ලංකා ආගමික විද්වතුන්ගේ සංගමය විසින් එය පාර්ලිමේන්තු පණතක් මගින් සංස්ථාපනය කිරීමයි. ඉස්ලාමය විසින් හලාල් සහ හරාම් සම්බන්ධව නියමයන් පැනවුණු දා පටන් මුස්ලිම් වරුන් හරාම් හෙවත් අනුමත නොවන දේ සම්බන්ධව අවධානයෙන් සිටින අතර ඉහත සංස්ථාපනය කෙරුණු හලාල් කමිටුව විසින් කරන්නේ හලාල් දේ මොනවාදැයි ජනතාවට පෙන්වා දීම පමණකි. හලාල් නොවන දේ නොගන්නා ලෙස මුස්ලිම් වරුන්ට බලකිරීමට කිසිසේත්ම අවශ්‍ය නැත. හලාල් නොවන දේ නොගතයුතු බව මුස්ලිම් වරුන් තම කුඩා කාලයේ ලද ආගමික ඉගැන්වීම් තුලින්ම දනිති."..
ක්‍රි.ව. 2000 ට පෙර ක්‍රියාත්මක වූ ආයතන ගැන හෝ එහි වගතුග ගැන සෙවීම අපට අදාළ නොවේ. අන්වර් අකමැත්තෙන් හෝ එක ඇත්තක් කියා තිබේ. එනම් "ඕල් සිලෝන් ජම්මියතුල් උලාමා"ව පළමු වරට ව්‍යවස්ථාපිත කරන ලද්දේ වර්ෂ 2000 දී බවයි.

අන්වර් නොකී කතාව

 මේ තරම් දිග විස්තරයක් ජම්මියතුල් උලාමාව ගැන කී අපේ ආදරණීය උගත් මිත්‍ර අන්වර් මහතා හට එකම එක, ඉතාම නොවැදගත්, අබමල් රේණුවක වත් වැදගැම්මකට නැති, කුරා කූඹියකුට වත් වටින්නේ නැති පුංචි කාරණාවක් අමතක වී තිබේ. එනම් ජම්මියතුල් උලාමාව මෙරට ව්‍යවස්ථාපිත කොට ඇත්තේ ලාභ නොලබන ආගමික සංවිධානයක් ලෙස බවයි. වෙනත් වචන වලින් කියන්නේ නම් පරිත්‍යාග හෝ ආධාර හැර වෙනත් කිසිම ආකාරයක මුදල් අයකිරීමක් කරන්නට ඔවුන් හට නීතිමය බලයක් නැති බවයි. කවුරුත් දන්නා පරිදි මේ රටේ ආහාර, ඇඳුම්, වැනි වෙනත් සේවා සඳහා ප්‍රමිති සම්පාදනය කරන සහ ඒවා ක්‍රියාත්මක කරන ISO, SLS වැනි ප්‍රමිතිකරණ ආයතන තිබේ. ආගමික සංවිධානයක් ලෙස මුල් ඇදගත් ජම්මියතුල් උලාමාව දැන් කරන්නේ ප්‍රමිතිකරණ ආයතනයකින් කරන වැඩකි. එනම් බල්ලගෙ වැඩේ බූරුවා කිරීමකි. අප කලින්ද කියා ඇති පරිදි මේ සහතිකය නිකම් දෙන්නෙ නම් අපට එහි කිසිම ගැටළුවක් නැත. එහෙත් මෙය ලබා දීමට අය කරන අති විශාල මුදල ට වෙන්නේ මොනවාද? එහෙම මුදල් ගැනීම සඳහා මොවුන් හට තිබෙන අයිතිය කුමක්ද?

අන්වර්ගේ දෙවන පිළිතුරමෙය සහමුලින්ම අමුලික පට්ටපල් බොරුවකි. හලාල් සහතිකය සම්බන්ධව නිශ්චිත එක මිල ගණනක් නොමැත. හලාල් සහතිකය සඳහා අයකිරීම් කෙරෙන්නේ නිශ්පාදනයක ස්වභාවය සහ එහි නිශ්පාදන ධාරිතාව මතයි. එසේ අය කරන මිල ගණන් රේඛනය කරන්නාවු වගුව පහතින් දක්වා ඇත්තෙමු. 
නිෂ්පාදන වර්ග
මසකට ගෙවන මුදල (රුපියල් වලින්)
කුඩා කර්මාන්ත
මධ්‍යම ප්‍රමාණයේ කර්මාන්ත
මහා පරිමානයේ කර්මාන්ත හා බහු ජාතික කර්මාන්ත ආයතන
1 – 5500 සිට 700 දක්වා1000 සිට 1250 දක්වා1500 - 2000 දක්වා
6 – 10400 සිට 600 දක්වා800 සිට 1000 දක්වා1250 – 1500
11 – 20250 සිට 400 දක්වා600 සිට 800 දක්වා800 – 1000
21 – 30-400 සිට 600 දක්වා600 – 800
31 – 50-200 සිට 300 දක්වා350 – 500
51 – 100-100 සිට 200 දක්වා200 – 300
100 වඩා--20000 – 25000

 අන්වර් නොකී කතාව

 මේ විස්තරය කරන අපේ මිත්‍ර අන්වර් තුමාට මේ වගුව ලබා ගත්තේ කොහෙන්දැයි කීමට කල්පනා නොවේ. වැඩ වැඩි නිසා විය යුතුය. අන්වර්ගේ කතාව ඇත්ත නම් මෙරට කිසිදු ව්‍යාපාරයක් විසින් වසරකට රුපියල් 25,000 කට වඩා මුදලක් උලාමාවට නොලැබිය යුතුය. අතේ පැළ වෙන ජාතියේ පට්ට පල් ගල් කෙබර නොකෙලින ලෙස අපි ඉතා අවධාරණයෙන් කියා සිටිමු. අන්වර් ඉහත වගුවේ දක්වා තිබෙන්නේ හලාල් බද්ද නොවේ. නිෂ්පාදන පරිමාව මත අමතරව එකතු කළ බද්දයි. අපේ කොණ්ඩය ගැටයක් වන්නට උඩින් බැඳ නැත. අපි ඇස් කන් නොපෙනෙන අඳ ගොළු බිහිරෝ නොවෙමු. අන්වර්ගේ 25,000 කෙසේ වෙතත් මෙරට එක කුකුල් මස් නිෂ්පාදක ආයතනයකින් පමණක් මසකට (වසරකට නොවේ) රුපියල් 20,000 ක ඇති දැවැන්ත මුදලක් (වසරකට රුපියල් 240,000 /=) මෙතෙක් අය කළ බවත්, මේ ඉතා මෑතදී එය මසකට රුපියල් 40,000 දක්වා අත්තනෝමතිකව ඉහළ දැමු බවත් අපි ඉතා වගකීමෙන් ඔබට කියා සිටිමු. මසකට රු. 40,000/= ගණනේ වසරකට මෙය රු. 480,000 ක මුදලකි. එය අප කී රු. 175,000 ක වාර්ෂික බද්ද මෙන් දෙගුණයකටද වඩා අධික මුදලකි. එවැනි සහතික ලාභී මස් නිෂ්පාදන ආයතන 4ක් මගින් පමණක් උලාමාව වසරකට සොයන මුදල රුපියල් 1,920,000 කි. (මිලියන 1.9 කි.)!!!

අන්වර්ගේ තුන්වන පිළිතුර


හලාල් කමිටුවේ මව් ආයතනය වන සමස්ථ ලංකා ජමියතුල් උලමා සංවිධානය විසින් ස්වකීය අරමුණු සහ කාර්යභාරය ඉටුකිරීම සම්බන්ධව මුදල් සොයා ගන්නේ හලාල් කමිටුවෙන් ලැබෙන ආදායමෙන් නොව දීපව්‍යාප්තව ඇති 3000 කට වඩා ඔවුන්ගේ සාමාජිකත්වයෙන් ලැබෙන මුදල් සහ ඔවුන්ට ලැබෙන වෙනත් ආධාර වලිනි. ඒ ගැන කිසිවෙකුට කුකුසක් ඇත්තේ නම් සමස්ථ ලංකා ජමියතුල් උලමා සංවිධානයේ විගණන වාර්ථාව සහ හලාල් කමිටුවේ වාර්තාව යන දෙක කියවා බලා සංසංධනය කර වටහා ගත හැකිය. 

අන්වර් නොකී කතාව

 ජම්මියතුල් උලාමාව සහ හලාල් කමිටුව අතර සම්බන්ධය වටහා ගන්නට බැරි වීමට තරම් අපට ඇත්තේ පහත් අපෘෂ්ටවංශී ප්‍රාක්-මස්තිෂ්කයක් (ගැන්ග්ලියා) නොව, වැඩුණු මොලයක් බව මුලින්ම කිව යුතුය. හලාල් කමිටුව උපයන අති දැවැන්ත ආදායම, මවු ආයතනය මගින් කෙරෙන "සුභ සාධක ව්‍යාපෘති" වලට කැන්සල් කරමින්, මේ කරන වත්කම් සැඟවීම අපි හොඳට හඳුනමු. හලාල් සහතිකයෙන් මුදල් සොයමින්, වෙනත් "ව්‍යාපෘති" වලට ඒවා වියදම් කරමින් ජම්මියතුල් උලාමාව මේ ගෙනයන දෙබිඩි පිළිවෙත අපි කෙළින්ම දෝෂ දර්ශනයට ලක් කරමු. හැකි නම් බාර ගන්න මෙන්න අපේ අභියෝගය!

සමාප්තිය

මේ ලංකාවේ වෙසෙන කිසිම දමිළ, මුස්ලිම්, බර්ගර්, මැලේ, ජා හෝ වෙනත් කිසිදු ජාතියකට අයත් මිනිසුන් සමග හෝ, බෞද්ධ, හින්දු, කතෝලික, ක්‍රිස්තියානි (සහ එහි නානාප්‍රකාර නිකාය ද ඇතුළත්ව), රෙපරමාදු, ඉස්ලාම්, පැස්ටෆාරියන් හෝ වෙනත් කිසිදු ආගමකට අයත් මිනිසුන් සමග හෝ අපට ගැටළුවක් නොමැත. ගැටළුව ඇත්තේ ආගමේ, ජාතියේ, ජනවර්ගයේ නාමයෙන් මිනිසුන් රවටන, සූරා කන, පීඩාවට පත් කරන හෝ අන් අයුරකින් වේදනාවට පත් කරන නොමිනිසුන් සමගය.

අප ජම්මියතුල් උලාමාවට එරෙහිව මිස මුස්ලිම් සහෝදරයන්ට එරෙහිව නොවේ.Thursday, December 27, 2012

හලාල් සහතිකය හරාම් බව දන්නවාද?


හලාල් සහ හරාම්

හලාල් යනු මුස්ලිම් නීතියට අනුව “කැපයි, හොඳයි” යන අරුත් දෙන වදනකි. එය හුදෙක් ආහාර පාන වලට පමණක් නොව සකලවිධ අවශ්‍යතා සඳහාම වලංගු වන නීතියක් ලෙස ව්‍යවස්ථාපිතව පවතී. යමක් හලාල් හෝ හරාම් වන්නේ ශුද්ධ වූ කුරාණයේ සඳහන් යම් නීති මාලාවකට අනුවය. ඒ ගැන නොදන්නා ඇත්තෝ ඒ ගැන අප ලියු ලිපිය මෙතනින් කියවත්වා!

මෙතනදී අප නැවත නැවත මතුකරන අපේ ස්ථාවරය යළි යළිත් කීමට සිදුවේ. මන්ද යත් මේ ගැටලුව ගැන අප කතා කරන විට අපට ලැබෙන විවිධ ප්‍රතිචාරයි. ඔබෙත් අපෙත් පහසුව සඳහා අපි ඒවා මෙසේ වර්ග කර දක්වමු.
1. එළකිරි මචෝ ෆට්ට ලිපිය. එළවන්නෝන ඔයා පර හම්බ හැත්ත මෙහෙන් අරාබියටම! ලියපන් මචං තව ලියපන්.. ඕනේ දෙයක් වුනොත් අපි බලාගන්නම්!!
2. මචං ඔකේ තියෙන කරුණු ෂුවර්ද? මට නම් විශ්වාස නැහැ බං.. අවුරුද්දකට රු. මිලියන 787ක්? පිස්සු බං! උඹට ගණන් වැරදිලා ද කොහෙද.
3. අනේ මචං ආණ්ඩුවට කඩේ යන්නෙපා. හලාල් කියන්නේ මිනිස්සුන්ට ප්‍රශ්න අමතක කරවන්න ආණ්ඩුවෙන් දෙන පොඩි ජිල්මාට් එකක්. අහුවෙන්නෙපා බං.
4. අපේ ආගමට අපේ නබි තුමාට අපහස කරන උඹල ඔක්කොම වඳ කරනවා! කාලකන්ණි.. උඹල හිතන් ඉන්නේ උඹල දෙමළට කරපු දේ අපිටත් කරන්න පුළුවන් කියලද? වැරදිලා!
5. ඇඩෝව්.. පුළුවන් නම් වරෙන් එළිපිට කතා කරමු.. බ්ලොග් අස්සේ හැංගිලා ලියන්න තොට *****ක් නැද්ද? උඹල තමා අර ****.කොම් වගේ පේජස් හදල ජාතිවාදය අවුස්සන්නේ.
6. ඇයි මේ මරාගන්නේ.. අපි සර්වාගමිකයෝ නේද පුතා. සෑම ආගමකින්ම කියන්නේ එකම හොඳ දේ නේද? නවත්තන්න පුතා ඔය බ්ලොග් එක..
7. ***ලියා දැක්විය නොහැක. එහෙත් ඉන් බහුතරයක් මගේ අසරණ අම්මා සහ ගැහැණු-පිරිමි අතර සිදුවන ලිංගික සංසර්ගය පිලිබඳ කරුණු වේ. ***
මේ අප සාරාංශ කොට දැක්වුයේ අප වෙත බහුලවම ලැබෙන ප්‍රතිචාර කීපයකි. (තව තිබේ).
දැන් අපි මේවාට අපේ ප්‍රතිචාර දක්වමු.
1. අනේ මේ මචං.. පවු නොදී පලයන්කෝ යන දේවාලෙක. අපට මේ රටේ ඉන්න හැම මිනිහම මිනිහෙක්. ජාතිය ආගම මත මිනිහෙකුට ගරහන්න නෙමේ මේ බ්ලොග් එක හැදුවේ. //අපි ඉන්නවා බලාගන්න// ඔවු ඔවු, බොල කළේ ඕක තමා. ගිනි තියල බලන් ඉන්න එක.
2. සෑම කරුණක් පිළිබඳවම වග කියනු ලැබේ. මෙන්න අපි ඒ ගැන ගණන් හිලවු සහිතව ලියු ලිපිය.
3. ආණ්ඩුවට අප කඩේ ගියෙත් නැත. යන්නට කල්පනාවකුත් නැත. මේ ගැටළුව තුළ ධනවාදය සහ ඒකාධිපති පාලනය හොල්මන් කරනවා දෝයි අපටද සැක තිබේ. එහෙත් අපට එය අදාළ නැත. මන්ද යත් අපට අවශ්‍ය මේ ගැටලුව විසඳා ගැනීම පමණක් බැවිනි.
4. අනේ මේ ගොන් වහන්සේ! අපි දෙමළ මිනිස්සුන්ට එරෙහිව කවදාවත් කතා කළෙත් නෑ, කරන්නෙත් නෑ. අර කොටි හපුවට නම් අපි එළව එළව පහර දුන්න.. පුළුවන් දෙයක් කරපන්! යකාට බය නම් සොහොනේ ගෙවල් හදන්නේ නෑ මචං.
5. අප කිසිම තැනක ජාතිවාදී හෝ අන්තගාමී දේවල් ප්‍රොමෝට් කර නැත. කරන්නේද නැත. අප ඉන්නා බ්ලොග් අවකාශය තුළ පුලුවන්නම් මතවාදීමය වශයෙන් අප වැරදි බව ඔප්පු කරන මෙන් අභියෝග කරමු. සියල්ලන් හටම කොමෙන්ටු විවෘත කර ඇත්තේ ඒ නිසාය. (ප.ලි. අර අපට තියෙනවාදැයි ඇසු අවයවය යස අගේට තිබේ. මං මේ දැනුත් බැලුව..)
6. කොහෙද ඔය සර්වාගම තියෙන්නේ? එකත් අර හන්දියේ කඩේ විකුණන්න තියෙන බිබික්කං වගේ දෙයක්ද ස්වාමීන් වහන්ස/පූජකතුමනි/පියතුමනි? (නොදන්නා කමට අහන්නේ)
7. ඔය කී සේරම ටික (සහ තවත් දේ) අපේ තාත්තා යස අගේට සර්ව සම්පූර්ණව ඉෂ්ට සිද්ධ කොට තිබේ. ඒ නිසා කවුරුත් අහක යන කුණු ඇඟේ දාගන්නට අවශ්‍ය නැත.

 අපි


දැන් අපි අප ඉන්නා ස්ථාවරය කිව යුතුය. අපි ජාතිවාදීහු වෙමු. අපේ ජාතිය වන සිංහල ජාතිය ගැන කතා කරන නිසා එසේ කීම සාධාරණය. අප විශ්වාස කරන පරිදි මේ රට සිංහල බෞද්ධ රටකි. ඒ එසේ වන්නේ ඔළුගෙඩි ගණනින් නොවේ. මේ රටේ මුඛ්‍ය සංස්‌කෘතිය සිංහල බෞද්ධ බැවිනි. ඕනෑම රටකට අනන්‍ය වූ සංස්කෘතියක් තිබේ. මේ රටේ තියෙන ජාතික උරුම, ඓතිහාසික උරුම වලින් සිංහල බෞද්ධ වන සියලු දේ කඩා ඉවත් කළොත් රටේ උරුම යයි පෙන්වන්නට ඉතිරි වන්නේ මොනවාද? (සටහන: බාමියන් බුදු පිළිම කැඩු හැටි අපට අමතක නැත. ) මේ රටේ උපන් සෑම සිංහලයකු, දමිලයකු, මුසල්මානුවකු හෝ වෙනත් ජාතිකයකු හටම එකී සංස්‌කෘතිය පොදුය. මේ රටේ විවිධ ජාතීහු ජීවත් වෙති. විවිධ ආගම් අදහති. විවිධ උප සංස්කෘතීන්ට අයත් ජනයා මෙහි ජීවත් වෙති. අපට එය ගැටළුවක් නැත. අර කී සිංහල බෞද්ධ සංස්‌කෘතිය තුළද ඕනෑ තරම් වෙනත් සංස්කෘතිකාංග තිබේ. (උදා: විෂ්ණු දේවාලයක් නැති පන්සල් කීයක් තිබේද? කවුද විෂ්ණු? විෂ්ණු කවද්ද බෞද්ධ වුණේ?)
හැබැයි එසේ කී පමණින් මේ රටේ ජීවත් විය යුත්තේ සිංහලයෝ පමණි, බෞද්ධයෝ පමණි යයි කියන අන්තගාමී “චොකා බයිලා” මොඩලයටද අප අයත් නොවේ. මේ රටේ ඕනෑම මිනිසකුට කැමති ආගමක් සහ කැමති සංස්කෘතියක් භාර ගැනීමේ අයිතිය තියේ. අපි එය ප්‍රශ්න නොකරමු. කලින් කී ලෙසම, හින්දුන් හට නිර්මාංශ ආහාර ලැබීමේ අයිතිය මෙන්ම මුසල්මානුවන්හට හලාල් ආහාර ලබා ගැනීමේ අයිතිය ද ඇති බව අපි තරයේ කියා සිටිමු.
අපේ ගැටළුව වන්නේ මෙකී හලාල් සහතිකකරණ ක්‍රියාවලිය තුළ වසරකට රුපියල් මිලියන 787ක හලාල් බද්දක් මේ රටේ සෑම සියලු දෙනා මතම පැටවීමට ඕල් සිලෝන් ජම්මියතුල් උලාමාවට ඇති බලය කුමක්ද?
දැන් සමහරු මෙසේ කියනු ඇත: “ඕක මේ ව්‍යාපාරිකයෝ සිය කැමැත්තෙන් නේ ගන්නේ? ඕක මේ නීතියෙන් නවත්තන්න පුළුවන් දෙයක් නෙමේ. තමුන්ගේ ආදායම වැඩි කරගන්න උන් ඕනේ දෙයක් කරාවි.” රයිට් පුතා. අපිත් එහෙම නම් එහෙම කරමු. අප දෙන සෑම රුපියලකින්ම කොටසක් මුස්ලිම් සංවිධානයකට දෙනවා දැකීමට අප අකමැතිය. ඒ නිසා අපි ඔබේ හලාල් ලකුණ දරන භාණ්ඩ වර්ජනය කරමු. ලාබය වැඩි කරගන්න ඕක මිලදී ගන්න පුළුවන් ව්‍යාපාරිකයෝ එදාට ලාබය අඩු වන විට ඕක වර්ජනය කරනු ඇත. මොකෝ කියන්නේ? සාධාරණයි නෙහ්?හරාම් වූ හලාල් සහතිකය

හලාල් සහතිකය පදනම් වන්නේ මුස්ලිම් ෂරියා නීතිය මතය. ඒ අනුව ආහාර පාන, විශේෂයෙන් මස් ගැන යම් දැඩි නීති රීති තිබේ. සත්‍ය වශයෙන්ම ගත් විට මේවාට විරුද්ධ වීමට ඇති හේතු අල්පය (සතුන් මරණ අමානුෂික ක්‍රම හැරුණු විට: යම් කෙනෙකුට එය ගැටළුවක් නම් කළ යුත්තේ මස් නොකා සිටීමය). පැහැදිලි ලෙසම ඉන් අනුභව කරන මසෙහි සෞඛ්‍යාරක්ෂිත බව ගැන සහතිකයක් ලැබේ. මතුපිටින් ගත්කළ ඊට විරුද්ධ වීමට තරම් හේතුවක් අපට ද මුලින් තිබුණේ නැත.
ගැටලුව මතු වුණේ නබි තුමා දෙසු දහමටද කොපිරයිට් අරගෙන සමහරුන් නටන නාඩගමයි. ACJU යනු මේ රටේ ඉස්ලාමීය උගතුන්ගේ එකමුතුවකි. එය වර්ෂ 2000 අංක 51 දරන පාර්ලිමේන්තු පනත යටතේ ලාභ නොලබන ආයතනයක් ලෙස ව්‍යවස්ථාපිත කොට තිබේ. එහි අරමුණ හොඳ දේ පිරිසිදු දේ තෝරාගෙන ආහාරයට ගැනීමට මුස්ලිම්වරයකුට ආධාර වීමයි. ඒ අනුව ඔවුන් විසින් යම් ආහාරයක් හලාල් යයි සහතික කළ විට එය මුස්ලිම් නීතියට අනුව පිරිසිදු බවට විශ්වාසයක් තිබේ. හරියටම යම් ආහාරයක් නිර්මාංශද නැද්ද යන්න සහතික කරන ලේබලය මෙනි. මේ සත්ක්‍රියාව විවිධ රටවල විවිධ ආයතන මගින් සිදු කෙරේ.
එතකොට අපේ? අපේ මෙය කරන්නේ අර කී සමස්ත ලංකා ජම්මියතුල් උලාමාවයි. එදා ලාභ නොලබන ආයතනයක් ලෙස ව්‍යවස්ථාපිත කළ ඔවුන් අද වන විට වෛද්‍යවරුන්, උපාධිධාරීන් ආදීන් ලහි ලහියේ බඳවා ගෙන සැරසෙන්නේ SLS, ISO වැනි සහතිකකරණ අධිකාරියක් (certification body) බවට පත්වීමටයි. එනම්, නිල නොලත් ආගමික මෙහෙයකට නිල ලේබලයක් අටවා ගෙන එමගින් ලාභ ලැබීමයි. කාගෙන්ද මේ ලාභය? එය ගෙවන්නේ මුස්ලිම් වරුන් පමණක් නම් අපට අනේ! කිසිම ගැටළුවක් නොමැත. අපට ඇති ගැටලුව එයට අපටද ගෙවන්නට සිදු වීමයි. තිබුනත් නැතත් මට වැඩක් නැති හලාල් සහතිකයකට මගේ මුදල් වැඩිපුර ගැනීම හරාම් නොවේද?
ඉස්ලාම් ආගමික නීතිය අනුව කෙනෙකුගෙන් යමක් නොදී මුදල් ගැනීම සොරකමකි, එමෙන්ම කෙනෙකු හට බලෙන් මුදල් ගෙවීමට නියම කිරීමද හරාම් වේ. එතකොට අපි උලාමා වරුන්ගෙන් අසන පැනය මෙන්න. අපෙන් හලාල් වලට මෙපමණ කල් මුදල් ගරාගත් ඔබ අපට දුන්නේ මොනවාද? මතක තබාගන්න! අප ගන්නා ආහාරය හලාල් ද හරාම් ද යන්න අපට අදාල නොවේ. අපි මුස්ලිම් හු නොවෙමු. අපෙන් සල්ලි අරගෙන අපට වැඩක් නැති හලාලයක් අපට දීම හරාම් නෙමේද උලාමා වරුනි!!
අනිත් කාරණය වශයෙන් ගතහොත් ලාභ නොලබන ආයතනයක් ලෙස මේ රටේ ලියාපදිංචි වී රටේ ජනතාවගෙන් මුදල් අය කිරීම ඔබේ ආගමට අනුව හලාල් ද? වසරින් වසර හලාල් සහතිකයේ මිල ඉහළ යැවීම සහ ශයිලොක්ගේ මස් රාත්තල මෙන් හිතුණු හිතුණු ගණන් මිනුම් කියාගෙන වෙළෙන්දන් මත බලෙන් බඩු බර පැටවීම හරාම් නොවේද? ඔබට මිස අපට සත පහක වැඩක් නැති බව දන්නා හලාල් මස් අපේ ඇඟේ බලෙන් ගසා වසරකට රුපියල් මිලියන 787ක මුදලක් මේ රටේ අහිංසක ජනතාවගෙන් (මුදලාලිලාගෙන් නොවේ. ඔය මුදල අවසානයේ ගෙවන්නේ අපය) කඩා වඩා ගෙන කන බොන ඔබේ බඩවල් වලට අල්ලා දෙවිඳුන් කුරාණයේ කී පරිදි හෙණ පහර නොගසන්නේ අප කෆීර් නිසාද?
1. ඉස්ලාම මතවාද ප්‍රවර්ධනයට හා ආරක්ශා කිරීමට යෙදවීම
2. මුස්ලිම් ආගමිකයන් අතර මිත්‍රත්වය තහවුරු කිරීම
3. ඉස්ලාම ආගම අනුව ඉස්ලාම සුභසාධක තත්වයන් නැන්වීම
4. ඉස්ලාම ආගම පිලිබඳව සම්මන්ත්‍රණ පැවැත්වීම
5. ඉස්ලාම ආගම පිලිබඳව පොත් ප්‍රකාශනය, බෙදා හැරීම, පුස්තකාල පවත්වාගෙන යාම
6. අරාබි භාෂාව ප්‍රවර්ධනය කිරීම
7. සියලුම පරිපාලන දිස්ත්‍රික්කයන් තුල තම පරිපාලන කාර්යාලයන් පිහිටුවීම
දෙවියන්ගේ නාමයෙන් මෙය අප මත පැටවූ නිල නොවන ආගමික බද්දක් නොවේද? අපෙන් මුදල් අයකරගෙන ඔබ කරන්නේ ඔබේ පල්ලි හැදීම නම් ඒ මුදල නොගෙවා සිටීමට අපට අයිතියක් නැද්ද? ඔබ ඔබේ මුදලින් ඔබේ ආගම ප්‍රවර්ධනය කිරීම ගැන අපට කිසිම ගැටළුවක් නැත. අපට ඇති ගැටලුව එය අපේ වියදමින් කිරීමයි.

අපේ අභියෝගය


මේ අභියෝගය උලාමා වරුන්හටයි. හැකිනම් ඔබ එදා ලක්ෂ ගණනින් මුදල් වියදම් කරමින් පුවත්පත් දැන්වීම් දැමුවා සේ, තව එක දැන්වීමක්, එකම එක දැන්වීමක් පළ කරන්න. කොන්ද පණ තිබේ නම් එහි මෙන්න මේ විස්තර ටික ඇතුළත් කරන්න.
1. හලාල් සහතිකය ලැබූ ආයතන වල නම් ලැයිස්තුවක්.
2. පසුගිය වසර පහ තුළ ඔවුන් හලාල් සහතිකය ට ගෙවූ මුදල.
3. පසුගිය වසර පහක ඔබේ විගණන වාර්තා. (ඔබ මේ මුදල වියදම් කළේ කෙසේද?)
4. කෙනෙකු හට සේවයක් නොසලසා ඔහුගෙන් ලබන මුදල හරාම් නොවේ යන්නට සාධක.
5. අවසාන වශයෙන්, මේ ලංකාව තුල මූල්‍ය කටයුතු වල යෙදීම සඳහා අනිවාර්යයෙන්ම ලබා ගත යුතු මහා බැංකු අවසරය පිලිබඳ සාක්ෂි.
තහනම් වචන සංවාදයට විවෘතයි!
[විශේෂ ස්තුතිය: නම සඳහන් කළ නොහැකි, එහෙත් ලංකාවේ සුප්‍රසිද්ධ කුකුල් මස් වෙළඳ සමාගමක මෙහෙයුම් කළමනාකාර තුමෙකු විසින් අපහට ලබා දුන් තොරතුරු වලට. පිං ඔබට!]